Legale bepalingen

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 15-02-2018

 

ALGEMENE BEPALINGEN tussen de firma ALGECO BELGIUM nv, de verhuurder, en de KLANT, de huurder:

 

Deze algemene voorwaarden, die samen met de bijzondere voorwaarden één geheel vormen, zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten en bijbehorende dienstenovereenkomsten. Geen van de bepalingen in de van de huurder ontvangen briefwisseling kan hiervan afwijken, behoudens uitdrukkelijke en precieze andersluidende bedingen in de offertes of acceptaties van de verhuurder of in de bijzondere administratieve bepalingen die in het kader van een bijzonder bestek of conform de regels voor overheidsopdrachten van kracht zijn.

 

1. ADMINISTRATIEVE VERGUNNINGEN - BOUWVERGUNNINGEN

De huurder wordt geacht vóór de levering alle administratieve formaliteiten te hebben vervuld die voor de installatie van het materieel op zijn terrein vereist zijn, waarbij de firma ALGECO elke verantwoordelijkheid afwijst in geval van problemen of vertraging bij het verkrijgen van de administratieve vergunningen en documenten. De huurder verbindt zich er bijgevolg toe om vóór de levering het bewijs van de vereiste vergunningen voor te leggen en dient de firma Algeco op de hoogte te brengen van alle problemen die hij bij het verkrijgen van de vergunningen ondervindt. Indien hij dit niet doet, heeft Algeco het recht de levering of de uitvoering van de werkzaamheden op kosten van de huurder uit te stellen.

 

2. BEREIKBAARHEID - VEILIGHEID VAN DE LEVERINGSPLAATS

Vóór elke levering en interventie moet de huurder de firma ALGECO op de hoogte brengen van de veiligheidsvoorschriften die op de leveringsplaats voor het onthaal van externe bedrijven gelden (preventieplan, veiligheidsprotocol, instructies).

Bovendien dient de huurder vooraf te controleren of het terrein vrij toegankelijk is voor de voertuigen van de verhuurder en of deze de nodige laad- en losmanoeuvres zullen kunnen uitvoeren, teneinde elke hinder te vermijden die de levering of ophaling van het materieel zou kunnen vertragen, belemmeren of in gevaar brengen, en dit ongeacht de weersomstandigheden. Indien door een gebrek aan informatie of het niet-melden van problemen bijkomende transporten, kraanwerkzaamheden, laad- of losmanoeuvres of andere werkzaamheden vereist zijn, zijn deze voor rekening van de huurder.

 

3. VERVOER - LEVERING - OPHALING

Bij het berekenen van de prijzen voor het transport, de levering en de ophaling is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: een vrachtwagen met open laadvloer en een aslast van minimaal 12 ton mag bij het oprijden van het terrein geen enkel probleem ondervinden zoals bv:

lage doorgang (minimale hoogte 4,20 m);

te smalle ingang of rijstroken (minimale breedte 3,50 m);

afsluitingen;

geparkeerde voertuigen die de toegang of de installatie hinderen;

onvoldoende draagkracht van de grond om het voertuig er over te laten rijden en te kunnen laden en lossen.

Aanpassings- en beschermingswerkzaamheden aan de ondergrond, die voor de doorgang van de vrachtwagen en voor het laden en lossen noodzakelijk zijn, evenals de herstelling van de schade die aan de bestaande ondergrond zou worden toegebracht door de vrachtwagen, zijn voor rekening van de huurder. Indien het niet mogelijk is om het materieel rechtstreeks door middel van de vrachtwagen op de steun- of fundatiepunten te plaatsen, moet er voor het lossen en het plaatsen van het materieel een kraan worden voorzien. Deze kosten zijn niet inbegrepen. Hetzelfde geldt bij de ophaling. Voor de kraan gelden dezelfde voorwaarden in verband met de toegang tot het terrein, zoals voor de vrachtwagen.

Het transport voor de ophaling wordt gefactureerd volgens het geldende tarief op de datum van de ophaling. 

Indien blijkt, dat de feitelijke situatie afwijkt, heeft Algeco het recht om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

 

Uitzonderlijk vervoer (materieel breder dan 2,55 m)

Uitzonderlijk vervoer is gebonden aan specifieke wet- en regelgeving wat betreft rij- en rusttijden.

Bovendien moet rekening worden gehouden met de verplichte routesverschillend in elk gewest -, zoals werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en de bijlagen hierbij (cfr het geldende KB op het ogenblik van de uitvoering van het transport). 

Het aanvragen van de nodige vergunningen voor het transport of voor de los- en laadactiviteiten, alsook voor de signalisatie (parkeerverbod, afsluiting van de straat, enz.) is voor risico en ten laste van de huurder.

Indien wordt gevraagd om het materieel in verschillende keren op te halen, terwijl dit niet in de oorspronkelijke offerte voorzien was, worden de prijzen evenredig verhoogd.

De huurder of zijn vertegenwoordiger dient bij de levering of ophaling van het materieel aanwezig te zijn, zodat de staat van het materieel tegensprekelijk kan worden vastgelegd.

Indien de huurder niet aanwezig is, wordt het materieel geacht in goede staat te zijn geleverd.

 

4. ONDERGROND VOOR DE PLAATSING

De huurder staat er voor in dat de modulaire constructies worden geplaatst op aangelegde terreinen die in goede staat verkeren, vrij zijn van obstakels en uitgerust zijn met de nodige afwateringsvoorzieningen. De stabiliteit van de ondergrond dient voldoende draagkrachtig te zijn voor de te plaatsen modulaire constructies.

Indien de huurder zelf de steun- of fundatiepunten plaatst waarop het materieel wordt geïnstalleerd, moeten deze werkzaamheden vóór de leveringsdatum afgerond zijn. Inzake vlakheid geldt een tolerantie van maximaal 1 cm. De plaatsing van de steun- of fundatiepunten, inclusief de berekening van het ontwerp en de controle ervan, is in dit geval volledig voor rekening van de huurder.

De huurder verbindt zich ertoe om de modulaire constructies niet vast te metselen en hun mobiele karakter op geen enkele wijze aan te tasten. Indien de constructies zouden worden vastgemetseld of anderszins verankerd, heeft de verhuurder het recht om op straffe van een dwangsom en op kosten van de huurder via gerechtelijke weg het herstel van deze constructies in hun oorspronkelijke mobiele staat te vorderen. De huurder verbindt zich ertoe om gevolg te geven aan de opmerkingen die de verhuurder bij de installatie of tijdens een inspectie van het materieel zou maken.

5. AANSLUITING OP DIVERSE NUTSVOORZIENINGEN

Watertoevoer

De huurder dient op de door de verhuurder opgegeven plaatsen te zorgen voor de aansluitingen van de watertoevoer met een maximaal toegelaten druk van 3,5 bar voor de sanitaire toestellen. Indien de druk hoger is, moet op kosten van de huurder een drukregelaar worden geplaatst.

Waterafvoer

De aansluitingen ten behoeve van de afvoer van de afvalwaters zijn voor rekening van de huurder. Op verzoek kunnen deze werkzaamheden bijkomend door Algeco worden uitgevoerd, waarna zij aan huurder worden gefactureerd.

Elektriciteit

De standaard elektrische installaties van de modulaire constructies zijn voorzien tot aan de buitenwand van de modules en zijn conform de geldende norm en regelgeving. De modulaire constructies kunnen worden uitgerust met een elektrische installatie die beantwoordt aan de behoeften die de huurder uitdrukkelijk meedeelt: te voorziene spanning, te leveren vermogen, etc. Afhankelijk van de opgegeven specificaties van de huurder kunnen eventuele werkzaamheden bijkomend worden uitgevoerd en gefactureerd. De huurder is verplicht om de installatie te aarden en conform de geldende norm en regelgeving aan te laten sluiten op het elektriciteitsnet.

Keuringen

Alle keuringen van de aansluitingen op diverse nutsvoorzieningen door een daartoe bevoegde instantie alsook de eventuele verplichte periodieke controles gebeuren voor rekening en op verantwoordelijkheid van de huurder.

Op verzoek kunnen deze werkzaamheden bijkomend door Algeco worden uitgevoerd, waarna zij aan de huurder worden gefactureerd.

 

6. APPARATUUR - VEILIGHEIDSINSTALLATIES

Afhankelijk van het gebruik van het gehuurde materieel kunnen de administratieve overheden en bevoegde instanties, speciale voorzieningen eisen: brandblusapparaten, veiligheids- en/of noodverlichting, watertoevoerpunten, panieksloten, borstweringen, of apparatuur van een specifieke aard niet opgenomen in deze opsomming. Dergelijke prestaties worden in dat geval bijkomend gefactureerd.

 

7. GEBRUIK - ONDERHOUD

De huurder mag het gehuurde materieel uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Hij wordt geacht op de hoogte te zijn van de wettelijke regelgeving ter zake, alsook van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik en de bezetting ervan. Bijgevolg is hij als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van de genoemde wettelijke verplichtingen. Hij is verantwoordelijk voor de goede staat van het materieel. Hij dient het als een goede huisvader te behandelen en staat in voor het toezicht op het materieel zolang dit in zijn bezit is - zelfs na het verstrijken van de huurtermijn - en tot de ophaling door de verhuurder.

Hij moet in het bijzonder alle maatregelen nemen om het materieel te beschermen tegen brand, waterschade, vorst, diefstal en andere risico's. Indien de bestemming van het materieel wordt gewijzigd of het materieel zonder de medewerking van de verhuurder wordt verplaatst, dient de huurder alle maatregelen te nemen om de veiligheid van het materieel en van de gebruikers op de nieuwe locatie of in het kader van de nieuwe bestemming te waarborgen (cfr artikel 9). Met betrekking tot het gewone gebruik van het materieel en de bijbehorende uitrustingen moet de huurder in het bijzonder:

de voorschriften naleven die worden meegedeeld en/of aan de binnenkant van het materieel zijn opgehangen;

instaan voor de periodieke controles van de elektrische installaties en veiligheidsinstallaties (brandblusmiddelen, noodverlichting,…)

toezien op het goede onderhoud van de regenpijpen en daken door middel van regelmatige inspecties (bijvoorbeeld dorre bladeren, dennennaalden, enz. verwijderen);

verbieden dat materiaal of apparatuur op de daken wordt geplaatst en voorkomen dat er zich sneeuw op de daken ophoopt. 

Het is de huurder niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan de structuur van het materieel noch aan de inrichting en de toebehoren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. 

De huurder verbindt zich ertoe om in te staan voor de kosten van het onderhoud, de reparaties, de vernieuwing en de vervanging van het gehuurde materieel alsook van de inrichting hiervan en de toebehoren. De verhuurder voert deze werkzaamheden uit, hetzij tijdens de huurperiode ingeval deze niet mag worden onderbroken, hetzij na de ophaling van het materieel. De huurder is en blijft aansprakelijk ten belopen van de waarde van het gehuurde materieel en dient de verhuurder op de hoogte te brengen van alle gebreken die hij met betrekking tot het materieel zou vaststellen. De verhuurder heeft het recht om alle inspecties uit te voeren die hij noodzakelijk acht.

 

8. INONTVANGSTNAME VAN HET MATERIEEL EN DE APPARATUUR

Het materieel wordt geacht geleverd te zijn vanaf de datum van terbeschikkingstelling die vóór de levering werd overeengekomen, en uiterlijk vanaf de opstelling van de opleveringsbon. Al het materieel dat de huurder in ontvangst neemt, wordt geacht door hem te zijn aanvaard, en volledig en in goede staat te zijn. Eventuele klachten aangaande de staat van het materieel moeten binnen een termijn van 24 uur na levering schriftelijk worden meegedeeld.

 

9. MANIPULATIE - TRANSPORT (VERPLAATSING)

Zodra het materieel ter beschikking gesteld is, draagt de huurder de kosten van de manipulatie en het transport van het materieel door de verhuurder, die geacht wordt in opdracht en voor rekening van de huurder te handelen, zoniet handelt de huurder voor eigen risico. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering. De huurder mag het materieel niet verplaatsen of naar een andere plaats overbrengen zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

10. OPHALING - KWIJTING - SCHOONMAAK

De huurder moet de opzeggingstermijn naleven waarnaar in de bijzondere voorwaarden wordt verwezen.

Bij de ophaling moet het materieel volledig toegankelijk zijn. Alle objecten of meubelstukken die niet aan de verhuurder toebehoren, moeten verwijderd zijn en alle externe aansluitingen moeten afgekoppeld zijn. Het materieel wordt geacht te zijn overgenomen in de staat waarin het door de verhuurder of één van zijn vertegenwoordigers werd aangetroffen. Op het moment dat het materieel wordt weggehaald of van huurder verandert, wordt ter plaatse een beknopte beschrijving van het materieel opgesteld, onder voorbehoud van een grondiger onderzoek in de werkplaatsen van de verhuurder waarbij de huurder, indien hij dit wenst, aanwezig mag zijn teneinde dit onderzoek een tegensprekelijk karakter te verlenen.

Tenzij anders overeengekomen, is de huurder de schoonmaakkosten van de modules verschuldigd. Desgevallend wordt er ook een gedetailleerde kostenraming opgesteld voor het eventuele herstellen, de vernieuwing en/of vervanging van beschadigde en/of ontbrekende uitrustingen en meubelstukken die de huurder dient te vergoeden. Indien de huurder deze kostenraming bij ontvangst niet schriftelijk betwist, worden de herstelkosten volgens het geldende tarief en de ontbrekende uitrustingen of meubels op basis van hun vervangwaarde gefactureerd. De afwezigheid van de huurder of zijn weigering om de kostenraming te aanvaarden, ontslaat hem in geen geval van de verplichtingen die uit artikel 7 voortvloeien.

De huurder wordt evenmin ontslagen van zijn verantwoordelijkheid wanneer de verhuurder geheel op eigen initiatief is overgegaan tot de verwijdering en ophaling van het materieel.

Indien het materieel op de door de huurder opgegeven datum voor de ophaling niet beschikbaar of toegankelijk is, zijn de kosten van het vergeefse transport en de daarmee samenhangende kosten voor rekening van de huurder en wordt de opzeggingstermijn voor de ophaling dienovereenkomstig verlengd.

 

11. ONDERAANNEMING

Algeco behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op onderaannemers. In welk geval Algeco slechts aansprakelijk gesteld kan worden in de mate dat de onderaannemer aansprakelijk is ten aanzien van Algeco.

 

12. BETALINGSMODALITEITEN

De facturen dienen vooraf opgesteld te worden en worden geacht te zijn aanvaard indien ze niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden betwist. Ze dienen door middel van automatische overschrijving te worden betaald binnen de 30 dagen na de uitgiftedatum in de munteenheid die in de overeenkomst werd vastgelegd.

In overleg met de huurder en zonder van deze verplichting af te wijken kan de verhuurder de verschuldigde bedragen echter op een andere datum en via een andere betalingswijze innen. Geen enkele eenzijdige afwijking van de betalingsmodaliteiten door de huurder kan tot een schuldhernieuwing leiden.

De niet- naleving van de betalingsvoorwaarden - zelfs met betrekking tot één factuur - leidt tot verval van de termijnbepaling, waarbij de volledige schuldvordering van de verhuurder zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar wordt. Zij leidt van rechtswege tot de beëindiging van de overeenkomst en ontslaat de verhuurder van zijn contractuele verplichtingen. Ingeval een factuur bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt betwist, dient de huurder het niet- betwiste deel van de schuldvordering op de voorziene vervaldag te betalen.

Bij laattijdige betaling of niet- betaling worden verwijlinteresten aangerekend op basis van de rentevoet die artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voorschrijft, waarbij de partijen overeenkomen om het toepassingsgebied van het genoemde artikel uit te breiden tot transacties met betrekking tot personen die niet het statuut van handelaar hebben. Deze verwijlinteresten worden aangerekend vanaf de dag na de vervaldag van de factuur. Bij wijze van boetebeding is 12% van de invorderbare bedragen verschuldigd met een minimum van € 250.

 

13. BETALINGSGARANTIES - ZEKERHEIDSSTELLING - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Vóór de levering of tijdens de duur van de overeenkomst behoudt de verhuurder zich het recht voor om een zekerheidsstelling of eender welke andere betalingsgarantie te eisen (vooruitbetaling, bankgarantie, opdracht van betaling, directe betaling, ...). De zekerheidsstelling is een waarborgsom die na de inning van alle contractueel verschuldigde bedragen wordt terugbetaald. In geval van wanbetaling, faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of eender welke daarmee gelijkgestelde maatregel van de huurder wordt deze zekerheidsstelling in verhouding tot het bedrag ervan op de schuldvordering van de verhuurder toegerekend. De overige waarborgen worden in werking gesteld. In het geval van verkochte meubelstukken of uitrustingen of wanneer de huurder gebruik wenst te maken van de hem geboden mogelijkheid om het materieel te verwerven, blijft de verhuurder eigenaar van de genoemde goederen tot de volledige betaling van de bedragen die voor de aankoop ervan verschuldigd zijn.

 

14. HUURTERMIJN

a) Gewone huurovereenkomst:

De in de bijzondere voorwaarden voorziene duur vormt een essentieel element van de huurovereenkomst. Het materieel moet na afloop van de overeengekomen periode worden teruggegeven.

De huurtermijn gaat in op de datum waarop de huurder het materieel in ontvangst neemt. Hij eindigt na afloop van de opzeggingstermijn of op een overeengekomen latere ophaaldatum. De huurder dient de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk te bevestigen binnen de minimale termijn die de bijzondere voorwaarden voorschrijven. Indien het materieel niet wordt teruggegeven zoals hierboven wordt uiteengezet, loopt de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd door, waarbij elk van de partijen het recht heeft om ze op eender welk moment te beëindigen met inachtneming van dezelfde vormvereisten en opzeggingstermijn. Tijdens de voortzetting van de overeenkomst behoudt Algeco zich het recht voor om een hogere huurprijs in rekening te brengen dan de oorspronkelijke huurprijs.  In geval van vroegtijdige teruggave vóór het verstrijken van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde looptijd, is artikel 21 (a) van toepassing.

 

b) Langetermijnovereenkomst met aankoopoptie:

De in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur ligt onherroepelijk vast. De huurtermijn gaat in op de datum die de bijzondere voorwaarden voorschrijven en loopt af bij de beëindiging van de overeenkomst. Binnen de 60 dagen vóór het einde van de overeenkomst moet de huurder schriftelijk zijn voornemen tot aankoop meedelen conform de bepalingen van artikel 17.

Bij gebrek aan deze informatie loopt de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd door, waarbij elk van de partijen het recht heeft om ze op eender welk moment te beëindigen met inachtneming van dezelfde vormvereisten en opzeggingstermijn zoals voor de gewone huurovereenkomst. In geval van vervroegde teruggave tijdens de duur van de overeenkomst is artikel 21 (a) van toepassing.

 

15. ONVERVREEMDBAARHEID

Alle modulaire constructies van de verhuurder worden geïdentificeerd met een bord of een brandmerk. De eigendomsrechten in het kader van deze huurovereenkomst zijn vastgelegd door de wetten en gebruiken op grond waarvan het onmogelijk is om te goeder trouw een eigendoms- , pand- , inpandgevings- , retentie- of voorrecht te verwerven of te bezitten met betrekking tot het gehuurde materieel. De huurder verbindt zich ertoe om het materieel als huurmaterieel in zijn boekhouding in te schrijven en het bij alle gelegenheden als dusdanig voor te stellen. De huurder dient zich te onthouden van alle transacties, ongeacht of het een verkoop, borgstelling, inpandgeving, transport, ontlening of lening betreft, waarvoor het materieel in aanmerking zou kunnen komen.

 

16. ONDERVERHUUR

Elke overdracht van de gevolgen van deze overeenkomst wordt formeel uitgesloten, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van de verhuurder. In dit laatste geval blijft de initiële huurder samen met de overnemer jegens de verhuurder hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het materieel en dient hij de verschuldigde bedragen tot het einde van de overeenkomst integraal te betalen.

 

 

 

17. VERZEKERING MET VERMINDERING VAN VRIJSTELLING

Dit artikel 17 is uitsluitend van toepassing voor zover de huurder de premie voor de verzekering met vermindering van vrijstelling, exclusief btw (de 'premie voor de verzekering met vermindering van vrijstelling', zoals bepaald in de desbetreffende huurovereenkomst), heeft betaald.

Wanneer de huurder de premie voor de verzekering met vermindering van vrijstelling tijdig betaalt, wordt hij vrijgesteld van aansprakelijkheid die hoger is dan de resterende vrijstelling van de verzekering met vermindering van vrijstelling (namelijk het bedrag dat in de huurovereenkomst staat vermeld als 'resterende vrijstelling van de verzekering met vermindering van vrijstelling' per beschadigd gehuurd materiaal) voor verlies van of schade aan gehuurd materiaal [en, enkel indien dergelijke gevallen zijn gedekt door de optie '360° service-items' bij de verzekering met vermindering van vrijstelling die de huurder heeft genomen (namelijk aanverwante items, diensten of optionele extra's gehuurd of verkocht door de verhuurder aan de huurder boven op gehuurd materiaal onder deze overeenkomst, met inbegrip van airconditioners, meubels, uitrusting, generatoren, toiletten en brandblusapparaten en aanverwante dienstenpakketten, en onderhevig aan toepasselijke voorwaarden (de '360° service-items')] die tijdens de huurperiode zijn veroorzaakt door verzekerde risico's ('verzekering met vermindering van vrijstelling'), namelijk vuur, vandalisme (door iemand anders dan de huurder, zijn werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers) en diefstal uit een beveiligde of bewaakte site. 

 

De verzekering met vermindering van vrijstelling biedt geen dekking tegen uitsluitingen (d.i. verlies als gevolg van een risico dat geen verzekerd risico is, opzettelijk wangedrag door de huurder of zijn werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers, verlies van gehuurd materiaal dat pas aan het licht komt wanneer een inventaris wordt opgemaakt, [verlies van generatoren in of verbonden aan aangedreven gebouwen,] lichamelijk letsel, glasbreuk, burgeroorlog of buitenlandse oorlog, nucleaire schade, terrorisme, embargo/vernieling op verzoek van de regering of een overheidsinstantie, slijtage, diefstal uit een onbeveiligd of onbewaakt gebouw en dito site, fraude, oplichting, bedrijfsonderbreking, onrechtstreekse schade, verliesschade of heringebruikname van terreinen rond de site, verlies of schade als gevolg van onjuist gebruik en onderhoud van de gehuurde uitrusting, en verlies dat plaatsvindt buiten België of andere omstandigheden die niet gedekt zijn door de verzekerde risico's) en de huurder blijft aansprakelijk voor verlies van of schade aan gehuurd materiaal dat voortvloeit uit de uitsluitingen en andere omstandigheden die niet gedekt zijn door de verzekerde risico's.

 

In het geval van verlies van of schade aan het gehuurde materiaal moet de huurder, voordat hij zijn aansprakelijkheid op grond van artikel 17 kan beperken:

de premie voor de verzekering met vermindering van vrijstelling en alle andere bedragen die hij aan de verhuurder verschuldigd is, hebben betaald;

de resterende vrijstelling van de verzekering met vermindering van vrijstelling betalen;

aantonen dat hij redelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen tegen verlies, schade, diefstal en inbraak;

de verhuurder schriftelijk op de hoogte brengen van verlies van of schade aan het gehuurde materiaal, en dit binnen vijf werkdagen nadat hij dergelijke schade heeft opgemerkt en een diefstalaangifteformulier, beschikbaar bij de verhuurder, heeft ingediend;

indien de verhuurder dit vraagt, naar zijn redelijke tevredenheid bewijs aan de verhuurder leveren van het verlies of de schade (met inbegrip van processen-verbaal in geval van diefstal, vandalisme of inbraak), binnen de werkdag waarin dergelijk geval wordt opgemerkt; en

alle voorwaarden in deze overeenkomst naleven of hebben nageleefd.

 

De partijen erkennen en stemmen ermee in dat de verzekering met vermindering van vrijstelling in dit artikel 17 geen dekking verleent voor de algemene aansprakelijkheid van de huurder (met inbegrip van elk verlies of elke schade aan derden) of het gebruik door hem of door derden van het gehuurde materiaal, voor gevolgschade opgelopen door de huurder of door derden, of voor een van de uitsluitingen.

 

Als de huurder afziet van de verzekering met vermindering van vrijstelling of als hij de premie voor de verzekering met vermindering van vrijstelling met betrekking tot het gehuurde materiaal niet tijdig betaalt, moet hij dit gehuurde materiaal zelf verzekeren in overeenstemming met artikel 18. 

 

18. VERZEKERING

Vanaf de levering en tijdens de hele duur van de huurovereenkomst tot de afhaling van het gehuurde materiaal draagt de huurder, als houder en wettige beheerder van het gehuurde materiaal, de volledige verantwoordelijkheid voor alle gevallen van schade, verlies, diefstal of vernietiging, ongeacht de oorzaak, zowel voor eigen rekening als voor rekening van de verhuurder.

De huurder is verplicht om het gehuurde materiaal en de gehuurde uitrusting en meubels voor eigen rekening tijdens de volledige huurperiode bij een respectabele verzekeringsmaatschappij te verzekeren tegen alle risico's, verliezen en schade, met inbegrip van alle risico's van wettelijke aansprakelijkheid en burgerlijke aansprakelijkheid die voortvloeien uit de eigendom of het gebruik van het gehuurde materiaal, en dit voor een bedrag van niet minder dan de volledige nieuwwaarde bij vervanging van het gehuurde materiaal. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan zijn persoonlijke goederen en bezittingen, en hij verklaart dat hij en zijn verzekeraars afstand doen van het recht op verhaal tegenover de verhuurder en zijn verzekeraars.

 

De schade aan het gehuurde materieel kan op twee manieren verzekerd worden:

a) de huurder sluit zelf een verzekering af.

Uiterlijk bij de in ontvangstname van het materieel dient de huurder aan de verhuurder het attest voor te leggen van de verzekering die hij met het oog op de ondertekende huurovereenkomst heeft afgesloten. Dit attest moet de referenties van de ondertekende overeenkomst en het bedrag van de waarborgen en de vrijstellingen vermelden, evenals het feit dat de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt om de schadevergoeding aan de verhuurder te betalen. Bij gebreke hieraan behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurder automatisch te laten toetreden tot de verzekeringsovereenkomst die hijzelf conform de voorwaarden van artikel 18.b) heeft ondertekend. In dat geval wordt geopteerd voor de formule ‘verzekering met vermindering van vrijstelling'.

b) de huurder treedt toe tot de verzekeringsovereenkomst die de verhuurder bij zijn verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten en dient naast de huur ook de overeenkomstige premie te betalen, zoals in de bijzondere voorwaarden van de huurovereenkomst vermeld staat. De dekkingen die deze verzekering omvat, worden in detail beschreven in de bijgevoegde verzekeringsvoorwaarden.

 

Schade aan derden:

De huurder is aansprakelijk voor de schade die tijdens de huurperiode door het gehuurde materieel aan derden wordt toegebracht. Bijgevolg moet hij een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten die alle door het gehuurde materieel aan derden toegebrachte schade dekt en de verhuurder vrijwaart voor elke aansprakelijkheid die hem ten laste zou kunnen worden gelegd.

 

Aangiften:

Bij een schadegeval verbindt de huurder zich ertoe om:

alle passende maatregelen te nemen om de belangen van de verhuurder of zijn verzekeraar veilig te stellen;

de verhuurder op de hoogte te brengen en hem de omstandigheden en de aard van het schadegeval te bevestigen binnen de 48 uur bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging;

bij diefstal van het materieel of diefstal van uitrustingen door inbraak in het materieel een proces verbaal te laten opmaken en het ontvangstbewijs daarvan bij de aangetekende brief voegen waarin hij de verhuurder op de hoogte brengt van het schadegeval.

 

19. LANGETERMIJNOVEREENKOMST MET AANKOOPOPTIE

Op het einde van de onherroepelijke huurtermijn dient de huurder aan de verhuurder mee te delen wat hij wenst: het materieel teruggeven of het materieel aankopen voor de waarde tussen de partijen bepaald. De vraag tot aankoop dient binnen de 60 dagen vóór het einde van de onherroepelijke huurtermijn te worden gesteld. De aankoop leidt niet tot schuldhernieuwing in het kader van de overeenkomst die de genoemde aankoopoptie voorziet, waarbij de koper erkent de algemene huurvoorwaarden van deze overeenkomst te kennen en te aanvaarden, evenals deze die op de orderbevestiging van de verhuurder vermeld staan. Bij gebreke van een tijdige mededeling door de huurder wordt de overeenkomst, ongeacht de reden waarom de huurder zou nalaten om binnen de toegestane termijn zijn keuze mee te delen, een gewone huurovereenkomst zonder mogelijkheid tot eigendomsoverdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

20. PRIJSHERZIENING

De huurprijzen worden jaarlijks vanaf de maand januari herzien.

Tenzij de demontage- en transportophaalkosten vooraf zijn betaald, worden deze tarieven geactualiseerd op de datum van de ophaling.

 

De indexreferentie is de gezondheidsindex: Py = Py-1 * (Iy / Iy-1)

Py= Prijs voor het nieuw jaar (e.g. J) 

Py-1=Prijs voor het afgelopen jaar (e.g. J-1) 

Iy= Gezondheidsindex December van het vorige jaar (e.g. Dec J-1) 

Iy-1= Gezondheidsindex December van het jaar voor vorig jaar (e.g. Dec J-2)

 

21. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

a) In geval van niet- naleving van de betalingsmodaliteiten of van enige andere bijzondere bepaling van de overeenkomst wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 

De huurder moet:

het materieel aan de verhuurder teruggeven op de plaats die deze laatste aangeeft, waarbij alle daarmee gepaard gaande kosten voor rekening van de huurder zijn;

het bijkomende bedrag voor de bijbehorende en nog niet vergoede prestaties betalen;

de verhuurder een contractverbrekingsvergoeding betalen ten bedrage van de huurgelden, exclusief btw, die nog verschuldigd zijn tot het einde van de normale huurperiode.

Indien de huurder weigert om het materieel terug te geven, volstaat een uitvoerbare gerechtelijke beslissing om hem daartoe te dwingen.

 

b) In geval van faillissement, reorganisatie, uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie, vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de vennootschap- huurder, overdracht van de exploitatie of het fonds, fusie, splitsing of gedeeltelijke inbreng van activa kan de overeenkomst eveneens van rechtswege door de verhuurder worden beëindigd, onverminderd de uitvoering van de contractuele verplichtingen waartoe de huurder gehouden blijft op de datum van de hierboven genoemde wijzigingen en onder voorbehoud van het akkoord tussen de opvolgers van de huurder om de huur voort te zetten. Deze oplossing wordt ook gekozen in geval van overlijden, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of een daarmee gelijkgestelde maatregel van de huurder- natuurlijke persoon.

c) Indien de bestelling of de overeenkomst wordt geannuleerd vóór of na de terbeschikkingstelling van het materieel, moeten bij wijze van schadevergoeding de reeds gemaakte kosten in het kader van de uitvoering worden vergoed: de kosten van studies, voorbereidingswerkzaamheden, levering, montage, ontmanteling, ophaling en herstel (niet- limitatieve opsomming).

 

22. ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

In geval van minnelijke schikking zijn de bepalingen van artikel 20 van rechtswege van toepassing. In geval van faillissement, reorganisatie uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie en vrijwillige of gerechtelijke vereffening worden de wettelijke bepalingen toegepast. Op grond van artikel 15 van onze voorwaarden en artikel 101 van de faillissementswet blijven het materieel en de uitrustingen die het voorwerp van de lopende huurovereenkomst zijn, eigendom van de verhuurder.

 

23. ONDEELBAARHEID

Indien de huurder twee of meer huurovereenkomsten met de verhuurder heeft gesloten, vormen al deze overeenkomsten een ondeelbaar geheel, zodat de beëindiging van één ervan automatisch tot de beëindiging van de andere overeenkomsten leidt, indien de verhuurder dit opportuun acht (cfr artikel 21).

 

24. TOEPASSELIJK RECHT EN KEUZE VAN DOMICILIE

Voor de uitvoering van deze overeenkomst:

kiest de verhuurder domicilie te 3853 Paal- Beringen, Schoebroekstraat 34-36, en

kiest de huurder domicilie op het adres dat in de huurovereenkomst vermeld is.

Geschillen tussen de partijen worden, naargelang van de keuze van de verhuurder, voorgelegd aan de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL van Hasselt of de Rechtbank van Koophandel van Brussel of desgevallend aan de vredegerechten in hun rechtsgebied.

 

25. BELASTINGEN - TAKSEN - KOSTEN

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle belastingen, grondbelastingen, fiscale of andere heffingen die verschuldigd zouden kunnen zijn met betrekking tot de goederen die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken, en alle kosten en rechten die op deze overeenkomst betrekking hebben of hieruit zouden voortvloeien, uitsluitend ten laste zijn van de huurder die zich daartoe verbindt.

360° Services

De Algeco 360° Services zijn speciaal ontwikkeld om onze klanten te voorzien van een volledige kant en klare oplossing.

Hierdoor zullen onze klanten niet langer geconfronteerd worden met het organiseren en beheren van meerdere leveranciers en het wachten op de verschillende partijen; dus geen gedoe, tijdverlies en extra kosten meer.

1 aanspreekpartner en alles kant en klaar bij oplevering!

Meer weten